Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Veritas vertegenwoordiging

In deze privacyverklaring leggen wij uit met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacybeleid
Stichting Veritas Vertegenwoordiging verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Stichting Veritas Vertegenwoordiging streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en zullen persoonsgegevens en aanverwante informatie uitsluitend raadplegen, gebruiken en delen voor het uitoefenen van hun taak.

We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.

Persoonsgegevens.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt;

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens
 • Bezittingen en vermogen
 • Medische gegevens
 • Familiebetrekkingen
 • Overige (bijzondere) persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze werkzaamheden.

 

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Veritas Vertegenwoordiging verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van gerechtelijke beschikking.
 • Uitvoering van met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Om u te informeren over diensten van Stichting Veritas Vertegenwoordiging;
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie of te reageren op door u gestelde vragen;
 • Facturering;
 • Het verwerken van sollicitaties;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.
 • Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 

 

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (art. 6 lid 1, sub a AVG)
 • Het op uw verzoek uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst (art. 6 lid 1, sub b AVG)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1, sub c AVG)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (art. 6 lid 1, sub d AVG)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (art. 6 lid 1, sub e AVG)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Veritas Vertegenwoordiging of van een derde (art. 6 lid 1, sub f AVG)

 

Beveiligen en bewaren
De organisatie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neemt u dan contact op via onderstaande gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

Informatie en rechten
U heeft het recht om uw gegevens in  te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of indien van toepassing uw toestemming voor de verwerking in te trekken. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met Stichting Veritas Vertegenwoordiging via info@stichtingveritas.nl of per post; Postbus 9099 3007 AB  Rotterdam.

Functionaris voor de gegevensbescherming; Antoinette de Jeu.

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

"Zoveel mogelijk zelf je eigen gezondheid en welzijn organiseren"

Telefonisch spreekuur

Stichting Veritas Vertegenwoordiging hanteert de volgende telefonische spreekuren voor cliënten:

Maandag:09:00 – 12:00 uur
Dinsdag09:00 – 12:00 uur
Woensdag09:00 – 12:00 uur
Donderdag09:00 – 12:00 uur
Aanmelden

Neem nu contact op

Samen gaan we kijken welke ondersteuning het beste bij jou past.